11
آگوست

فناوری POTN چیست ؟

رشـد روزافـزون سرعـت انتقـال اطلاعـات، شرکت‌هـا و اپراتورهـای مخابـراتی را بـر آن داشـته اسـت تـا بـا اتخـاذ رویکـردی اسـتراتژیک نسبت به زیرساخت شبکه‌های نوری خود، به دنبال ایجاد بالاترین...

ادامه مطلب