نمره کلی گروه ها از 50

  • کنترل پروژه
  • سیار
  • ثابت
  • زیرساخت
  • طراحی
  • توسعه بازار

میانگین معیارهای ارزیابی دوره گذشته

  • کمترین امتیاز
  • بیشترین امتیاز