فرم شروع ماموریت

لطفا تمامی قسمت ها با دقت تکمیل گردد.
پروژه(Required)
تاریخ فعالیت(Required)
ساعت شروع(Required)
:
ساعت اتمام احتمالی(Required)
:
لطفا چزئیات فعالیت دقیق ثبت گردد.
جهت دریافت شخصی گزارش ثبت شده
جهت دریافت شخصی گزارش ثبت شده مثال: 09121234567

فرم گزارش ماموریت

لطفا تمامی قسمت ها، حداکثر تا دوساعت پس از اتمام ماموریت، با دقت تکمیل گردد.
پروژه(Required)
تاریخ فعالیت(Required)
ساعت شروع(Required)
:
ساعت اتمام(Required)
:
درصورت تعویض کارت
درصورت تعویض کارت
لطفا جزئیات فعالیت مختصرا ثبت گردد. (پیامک و ایمیل)
لطفا جزئیات فعالیت دقیق و کامل ثبت گردد. (صرفا در ایمیل ثبت می گردد.)
جهت دریافت شخصی گزارش ثبت شده
مثال: 09121234567 جهت دریافت شخصی گزارش ثبت شده

فرم اعلان قطعی

لطفا تمامی قسمت ها با دقت تکمیل گردد.
پروژه(Required)
تاریخ(Required)
ساعت(Required)
:
سرویس(Required)
سرویس های متاثر شده شهر - شهر - (Yes/No/Ma) - (PRc-Pr-Re-NP) - شماره دستور مداری
مبدا
مقصد
SLA
عملکرد SLA
دستور مداری
 
جهت دریافت شخصی گزارش ثبت شده
جهت دریافت شخصی گزارش ثبت شده مثال: 09121234567

فرم اعلان رفع قطعی

لطفا تمامی قسمت ها با دقت تکمیل گردد.
پروژه(Required)
تاریخ(Required)
ساعت شروع(Required)
:
ساعت پایان(Required)
:
سرویس(Required)
سرویس های متاثر شده شهر - شهر - شماره دستور مداری - (Yes/No/؟)
مبدا
مقصد
دستور مداری
وضعیت
 
جهت دریافت شخصی گزارش ثبت شده
جهت دریافت شخصی گزارش ثبت شده مثال: 09121234567