01
ژوئن

شبکه های IMS چيست؟

IMS معماري استانداردي براي NGN است و روي پروتكلIP اجرا مي شود ارايه سرويسهاي همگرا توسط IMS امكان پذير مي شود به منظور ارائه سرويس هاي multimedia در شبكه هاي تلفن ثابت و موبايل وجود IMSيك امر كليدي محسوب مي شود IMS فرصت هاي جديدي را براي اپراتورهائي كه مي خواهند سرويس هاي مولتي مديا  جذاب ، با استفاده آسان ، قابل اعتماد و سودمند از قبيل Voice ،تصوير ، متن و هر تركيبي از انها را همراه با سرويس هاي موجود ارائه كنند ايجاد مي كند كار بران شبكه IMS با استفاده از شبكه دسترسي و بهره گيري از سرويس هاي چند گانه سود بيشتري را نصيب خود خواهند كرد از طرفي اپراتور هاي مخابراتي براي اينكه بتوانند موقعيت خود را بعنوان فراهم كنندگان سرويس حفظ كنند بايد سرويس هاي مورد انتظار مشتركين را بيش از پيش فراهم كنند كه براي اين كار نياز به يك بخش فعال در ارائه سرويس دارند كه IMS براي اين منظور طراحي شده است.

با پياده سازي IMS اپراتور ها قادر خواهند بود كه سرويس ها و برنامه هاي كاربردي متعلق به شركت هاي مختلف را با هم تركيب كرده و كاربرهاي موبايل هنگام عزيمت به محل هاي مختلف و متصل شدن به اپراتور هاي شبكه هاي مختلف به سرويس هاي مورد نظر دسترسي داشته باشند.

اهداف شبكه IMS  :

1- تركيب اخرين متد ها در تكنولوژي

   2- عملي شدن mobile internet 

3- ايجاد يك ساختار مشترك براي توسعه سرويسهاي چند رسانه ای

  4- ايجاد مكانيسمي براي گسترش محدوده استفاده از شبكه هاي موبايل packet- switch

چرا IMS؟

IMS خدمات مولتي مديا جديد را بر روي شبكه هاي موبايل و ثابت از طريق اينتر فيس هاي باز ارائه مي كند يكي از مهمترين مزايا IMS اين است كه در شبكه هاي تلفن ثابت و موبايل مي تواند در لايه هاي مختلف مانند لايه سرويس و كنترل كار كنددر ساختار شبكه هاي سنتي با رشد تعداد سرويس هاي قابل ارائه شركت پيچيده تر و پر هزينه تر مي شود و بازاي هر سرويس ميبايست هر لايه پياده سازي شود در IMS اگر مشترك موبايل با يك pc client قصد برقراري ارتباط داشته باشد يك نقطه حضور مشترك براي برقراري اين ارتباطها مورد استفاده قرار ميگيرد.

مزايای شبكه IMS :

1-   اگاهي از نحوه دسترسي مشتركين: سرويسهاي مختلف نيازمندي هاي مختلفي نيز دارند بعنوان مثال بعضي از سرويسها نياز به پهناي باند بيشتر و برخي نياز به قدرت پردازش بالا در وسيله ارائه سرويس دارند لذا سكه بايد بتواند مشخصات و روش هاي دسترسي مختلف را شناخته و راه اندازي كند كه در IMS محقق مي شود يعني IMS روشي براي اپراتور هاي fix و موبايل ارائه مي كند و باعث مي شود كه سرويس هاي ارائه شده مطابق با مشخصات وسايل مورد استفاده فعلي كاربر و شبكه دسترسي كاربر باشد.

2-   همگائي شبكه :ايجاد يك شبكه يكپارچه براي انواع شبكه هاي دسترسي يكي از مزايا مهم IMS براي اپراتور هاي شبكه است IMS كيفيت سرويس دهي را براي سرويسهاي مالتي مديا مبتني بر IP‌بهبود مي بخشد يك شبكه IMS داراي مكانيزم عمومي براي وظايفي چون مديريت شبكه ، فراهم كرئن سرويس شارژينگ  و كنترل براي  همه انواع شبكه ها را داراست عناصر در حاشيه يك شبكه IMS شبكه دسترسي را از شبكه مركزي جدا و يك مصونيت در قبال حملات ايجاد مي كند.

3-   ارائه سرويس به صورت موثر و سريع :‌ توسط ساختار مبتني بر IMS ايجاد و ارائه سرويس به سرعت انجام مي شود شبكه هائي كه غير از IMS هستند ارائه سرويس ها توسط يك نود خاص انجام شده و وظايف بخصوصي براي هر سرويس انجام ميگيرد كه در راه حل هاي مبتني بر IMS سيستم هائي براي پشتيباني از چنديدن سرويس دهنده كاربردي طراحي مي شوند يعني براي ارائه يك سرويس جديد نيازي به ايجاد ساختار جديد نيست.

4-   دسترسي اسان به سرويس مورد نظر :‌در شبكه IMS پردازش براي احراز هويت كاربر در شبكه مشترك قادر به دسترسي به انواع سرويسهاي IMS خواهد بود اين احراز هويت توسط cscfو  hss‌انجام مي شود وقتي HSSدرخواست سرويس را دريافت مي كند از نظر سرويس دهنده كاربردي SIPاين مشترك احراز هويت شده است 

5-   قياس پذيري مستقل در تركيبهاي مختلف ترافيكي : با توجه به ارائه سرويسهاي مختلف به كابران متفاوت رفتارهاي مختلف كاربران ابعاد شبكه را تحت تاثير قرار مي دهد در اين حالت شبكه IMS مزيت بزرگي را ارائه مي كند كه همان قياس پذيري مستقل در تركيبهاي مختلف ترافيكي است يعني ظرفيت CSCF با افزايش تعداد مشتركين قابل افزايش است و همچنين تعداد SIP application server نيز مي تواند افزايش يابد.

6-   پيوستگي سرويسهه با استفاده از استاندارد هاي باز : از آنجائي كه توسط IMS رنج وسيعي از سرويسها قابل ارائه است اين سرويسها بايد توسط تمامي اپراتور ها ارائه شود بنابراين IMS با استفاده از استاندارد هاي باز به اپراتور كمك مي كند تا بتواند به شبكه متصل شده و ارائه سرويس كند.

7-   پشتيباني از انواع مختلف شبكه هاي دسترسي: IMS با داشتن ساختار لايه اي از انواع مختلف شبكه هاي دسترسي با استاندارد هاي جهاني از قبيل wlan,wimax,wcdma,gsmو… پشتيباني ميكند.